menu
day light mode night time mode

3. okruh


Základní způsoby ocenění

Přehled metod pro oceňování podniku (základní principy, porovnání, rozdíly mezi nimi, výhody a nevýhody, situace, pro které jsou jednotlivé metody vhodné).

V oceňování máme tři základní způsoby (přístupy, pojetí) ocenění:

  1. Výnosový způsob.
  2. Ocenění na základě tržního porovnání (nebo také prostorového srovnání).
  3. Majetkové ocenění (ocenění na základě analýzy majetku).

Výnosový způsob

Je založené na prognóze výnosů. Z výnosů vyplývá peněžní příjem (Cash Flow), případně zisk (u metody KČV). Hodnota je určena diskontováním peněžního příjmu na hodnotu k datu ocenění. Typickými metodami je například metoda DCF (v několika variantách) nebo metoda KČV.

Výhody – založeno na budoucích příjmech, oblíbená metoda.

Nevýhody – nelze použít u dlouhodobě neziskových podniků nevytvářejících hodnotu, hodnota významně ovlivněna predikcí příjmů.

Tržní porovnání

Hledá relativní hodnotu subjektu, a to porovnáním s jinými subjekty. Nejdříve musíme najít relevantní vzorek společností, které jsou obchodované na burze cenných papírů. Burza určuje tržní kapitalizaci ostatních subjektů. Na základě různých ukazatelů a veličin se snažíme určit hodnotu společnosti.

Nevýhody – hodnota snadno ovlivnitelná úsudkem tvůrce, nutnost pečlivě pracovat s diskonty a prémiemi, nutnost vybrat vhodný srovnatelný vzorek společností, v českém prostředí špatně využitelné vzhledem k nerozvinutosti kapitálových trhů.

Výhody – silná orientace na trh, velmi jednoduchá metoda, velmi oblíbená metoda v oblastech vyspělých kapitálových trhů, teoreticky využitelná pro ziskové i neziskové podniky, může být použita i pro společnost obchodovanou na burze.

Majetkové ocenění

Je zaměřeno na situaci, kdy podnik nevytváří hodnotu. Majetkové pojetí hledá odpověď na otázku, za kolik by bylo možné zpeněžit aktiva a splatit závazky společnosti. Různé majetkové metody jsou zaměřeny dle toho, jak rychle je nutné činnost ukončit (distressová aktiva).

Výhody – vhodné pro ocenění podniků nevytvářející hodnotu, vhodné pro ocenění nemovitostních společností.

Nevýhody – nevhodné pro ocenění ziskových podniků, některé majetkové metody jsou příliš spjaty s účetním pojetím (dochází k výrazným rozdílům od tržní hodnoty).

Výnosové ocenění vs. Tržní porovnání

- Oba způsoby ocenění slouží pro ocenění ziskových podniků.

- Výnosové ocenění pracuje s budoucími příjmy společnosti, tržní je více orientováno na trh.

- Výnosové ocenění je náchylné na plán budoucích příjmů. Tržní ocenění je náchylné na volbu srovnatelných společností, vztahových veličin, diskontů a prémií.

- V podmínkách České republiky je více užíváno výnosové pojetí.

- Teoreticky by měly vést k obdobným výsledkům, v praxi ale může docházet k rozdílům.

Nelze jednoznačně říct, který způsob ocenění je vhodnější.

Tržní porovnání vs. Majetkové ocenění

- Za teoretických předpokladů mohou oba způsoby sloužit k ocenění neziskových podniků.

- Majetkové ocenění je přímo určené pro podniky nevytvářející hodnotu (ztrátové společnosti, které nemají perspektivu), zatímco u tržního porovnání může činit problém nalezení vhodných vztahových veličin a srovnatelných podniků.

- Ve prospěch tržního porovnání hovoří teorie efektivních trhů. (Trhy oceňují spravedlivě všechny obchodované společnosti vzhledem k možným výnosům a rizikům.) Hodnota vyplývající na základě kapitálových trhů by tedy měla být relativně správná.

- Majetkové ocenění použijeme například v situaci, kdy zpeněžení aktiv společnosti a splacení závazků vede k relativně vyšší hodnotě, než je hodnota celého podniku.

- Teoreticky by oba způsoby měly vést ke stejným výsledkům, v praxi může docházet k rozdílům.

Nelze jednoznačně říct, který způsob ocenění je vhodnější.

Výnosové vs. Majetkové ocenění

- Oba způsoby slouží k ocenění jiného druhu podniků.

- Ocenění podniku vytvářejícího hodnotu (ziskový podnik s perspektivou) by mělo vycházet více z výnosového způsobu ocenění. Ocenění podniku s omezeným ziskovým potenciálem by mělo vycházet více z ocenění na základě analýzy majetku.

Něco navíc

Existují metody, které nelze přesně zařadit do žádného z těchto způsobů ocenění podniku. Jedná se například o kombinaci již uvedených metod.

Amortizační metoda

Jedná se kombinaci výnosového a majetkového pojetí. Prognózujeme výnosy společnosti na několik let a poté simulujeme rozprodej aktiv a splacení jejich závazků.

Exit Value

Kombinuje výnosové a tržní pojetí. Prognózujeme výnosy společnosti na několik let a následně simulujeme prodej společnosti na základě určité vztahové veličiny. V českých podmínkách není metoda příliš využívána.

Ocenění na základě předchozí transakce

Pokud došlo v nedávné minulosti k transakci se společností, kterou oceňujeme, můžeme tuto hodnotu převzít a považovat za tržní. Použití této metody je ovšem limitováno. IPEV uvádí rysy, kdy není možné tuto hodnotu použít.

Poznámka autorů

V anglickém originále se jedná o Cost approach, Market approach (relative value) a Income approach. Doslovnému překladu by bylo nejbližší české slovo “přístup”. Zákon 90/2012 Sb. ale i česká odborná literatura mluví o “způsobech” ocenění a “metodách”. Proto se terminologicky budeme držet českých zvyklostí.

* * *

Feedback k 3. okruhu

Sponzoři

Líbí se Vám náš obsah? Přispějte nám na účet 2701942809/2010 s komentářem: „Dar“. Tím nám umožníte ho dále rozvíjet.

Platební QR kód

Pokračovat